the hive

meet the hive

JINXIU OUYANG - MANAGEMENT

HAIFENG JIANG - PATTERN MASTER

XIAO XIAO - TEXTILE PURCHASER

LAZHEN LEE - SAMPLE SEWING MASTER

GUOCHAROA RAO - CUTTING MASTER

CHAOJIAN FAN - CUTTING MASTER

DONGFA CHAN - LEADER OF PRODUCTION

Qinghua LIU - SEWING MASTER

XIAOCUI LUO - SEWING MASTER

GUIHUA ZHAN - SEWING MASTER

WEI GONG - SEWING MASTER

SONGZHEN ZHEN -SEWING MASTER